Disclaimer

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de sa­men­stel­ling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg­vul­dig­heid wordt betracht, bestaat de mo­ge­lijk­heid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.
Donia Media Producties V.O.F. is niet aan­spra­ke­lijk voor de eventuele schade die zou kunnen voort­vloei­en uit het gebruik van gegevens uit de door Donia Media Producties V.O.F. gecreëerde website. Donia Media Producties V.O.F. wijst hierbij alle aan­spra­ke­lijk­heid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze website(s) verwijst (verwijzen). De gegevens op deze website kunnen zonder waar­schu­wing worden gewijzigd.
Donia Media Producties V.O.F. geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de website en is niet aan­spra­ke­lijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aan­spra­ke­lijk­heid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de website, wordt door Donia Media Producties V.O.F. uit­druk­ke­lijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en on­on­der­bro­ken func­ti­o­ne­ren van de website. Ver­wij­zin­gen of ver­bin­din­gen naar andere websites of bronnen die niet eigendom zijn van Donia Media Producties V.O.F. zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website.
Donia Media Producties V.O.F. is niet ver­ant­woor­de­lijk voor de be­schik­baar­heid van deze websites of bronnen. Donia Media Producties V.O.F. aanvaardt geen enkele aan­spra­ke­lijk­heid met betrekking tot de inhoud, ad­ver­ten­ties, producten of andere zaken op dergelijke websites of bronnen of be­schik­baar­heid. Donia Media Producties V.O.F. is niet aan­spra­ke­lijk voor enige vorm van schade of verlies ver­oor­zaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke websites of bronnen.

©Copyright
Alle rechten voor­be­hou­den. Niets uit deze website (informatie, beelden, foto’s of ander beeldmateriaal), mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een ge­ge­vens­be­stand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elek­tro­nisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fo­to­gra­fisch of enige andere wijze.
Toestemming voor gebruik van materiaal van deze website kan worden aangevraagd via: info@donia.nl